Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
technik turystyki na obszarach wiejskich dla dorosłych

Technik turystyki na obszarach wiejskich dla dorosłych

technik turystyki na obszarach wiejskich dla dorosłych

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

w zawodzie wyodrębniono:

Kwalifikację:  HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

 

   nauka trwa 1,5 roku.

Do zadań zawodowych należy: 

  • przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,
  • realizowanie i rozliczanie imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Animacja czasu wolnego

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności animacja czasu wolnego kursant powinien być przygotowany do:
1) promocji aktywnego wypoczynku,
2) organizacji czasu wolnego.

Koordynowanie opieki nad turystami

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności koordynowanie opieki nad turystami kursant powinien być przygotowany do:
1) prezentacji oferty turystycznej danego kraju lub regionu,
2) monitorowania przebiegu imprezy,
3) sprawowania opieki nad turystami podczas realizacji imprezy lub usługi turystycznej.

Organizacja spotkań biznesowych i konferencji

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności organizacja spotkań biznesowych i konferencji kursant powinien być przygotowany do:
1) organizacji spotkania biznesowego i konferencji,
2) przygotowania umowy na wykonanie usługi dotyczącej organizacji spotkań biznesowych lub konferencji.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, które jest podstawą przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.

Otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

               (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację).

 Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.