Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
technik rachunkowości dla dorosłych

Technik rachunkowości dla dorosłych

technik rachunkowości dla dorosłych

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

w zawodzie wyodrębniono:

Kwalifikację:  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej

                                       jednostek  organizacyjnych.              

 

   nauka trwa 1,5 roku.

Do zadań zawodowych należy: 

  • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzanie dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, które jest podstawą przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.

Otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

               (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację).

 Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.