Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
technik weterynarii

Technik weterynarii dla dorosłych

technik weterynarii

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

w zawodzie wyodrębniono:

Kwalifikację:  ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.              

                 nauka trwa 1,5 roku.

Do zadań zawodowych należy: 

  • prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
  • wykonywanie zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

 

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym

w zakresie kategorii B kursant powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B,
2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego,
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

 

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, które jest podstawą przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.

Otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację).

 

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.